Decydując się na budowę domu, należy dopełnić szeregu różnych formalności i uzyskać wiele zgód, zezwalających na
wzniesienie nowego obiektu. Choć nikt się zazwyczaj nie spodziewa, że będzie potrzeba aż tyle dokumentów, to każdy
zdaje sobie sprawę z tego, że wizyt w różnych urzędach będzie dużo. Nie wszyscy znają prawo budowlane, aby wiedzieć,
że w przypadku rozbiórki budynku również należy dokonać niezbędnych formalności przed rozpoczęciem prac. Mogłoby
się wydawać, że skoro dany obiekt należy do nas, to urząd nie powinien mieć nic przeciwko. Jednak bywa zgoła inaczej.
Dlatego też w poniższym artykule zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje, które przybliżą zainteresowanym co
czeka ich w przypadku likwidacji domu, stodoły czy innego obiektu z posesji.

Dlaczego potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę budynku?

W związku z zapisami prawa budowlanego rozbiórka budynku to rodzaj robót budowlanych, mimo że sama nazwa może
temu przeczyć. W końcu mamy na celu coś zburzyć, a nie wznosić. Ma to jednak związek z chęcią uniknięcia mnożenia
kolejnych rodzajów decyzji, które wydawane są przez różne organy administracji architektoniczno-budowlanej. Właśnie
dlatego trzeba postępować zgodnie z zapisanymi z ustawach i rozporządzeniach normami oraz uzyskiwać odpowiednie
pozwolenia administracyjne jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie działki. Rozbiórka to usunięcie
obiektu, a także i samego numeru administracyjnego. W związku z tym automatycznie uruchamiane zostaje postępowanie
administracyjne, które w swoim założeniu ma doprowadzić do zgodności stan faktyczny z ewidencyjnym.

Czynniki mające wpływ na wydanie zgody na rozbiórkę

Organ administracyjny (starosta) przed wydaniem pozwolenia na usunięcie obiektu z danej działki wymaga dopełnienia
formalności w formie:

  • Oceny konsekwencji przedsięwzięcia względem środowiska albo oceny konsekwencji na obszar Natura 2000, jeśli
   wymaga się jej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
   udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • Uzyskania przez właściciela/inwestora odpowiednich uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych
   i zapisanych w prawie.

 

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na rozbiórkę budynku?

Istnieją również trzy przypadki, w których nie trzeba dopełniać żadnych formalności, aby móc usunąć z terenu działki
różnego rodzaju obiektów. Chodzi o sytuację, kiedy:

   • Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie został objęty ochroną konserwatorską. Ponadto, jego wysokość jest
    mniejsza niż 8 metrów, a odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości;
   • Obiekty wymagałyby użycia sprzętu, na który wymagane jest pozwolenie na budowę;
   • Budowla jest na terenie zamkniętym i zostało to ustalone przez Ministra Obrony Narodowej z wyłączeniem wpisanych
    zabytków.

Oczywiście w przypadku, kiedy miałoby dojść do zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, pogorszenia stanu środowiska lub też
pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych organ administracyjny może nakazać uzyskania pozwolenia na wyżej
wskazane obiekty

Rozbiórka budynku – niezbędne formalności przed rozpoczęciem prac

Do dopełnienia formalności należy przed rozpoczęciem prac złożyć w starostwie w wydziale
architektoniczno-budowlanym złożyć wniosek. Powinny się w nim znaleźć:

   • Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę (jest to wymagane, nawet jeśli to obiekt własny);
   • Szkic miejsca, w którym znajduje się obiekt;
   • Zakres, a także i sposób planowanych prac;
   • Opis sposobu zapewniającego bezpieczeństwo dla ludzi oraz mienia;
   • Wszelkiego rodzaju uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje innych organów administracyjnych, a także pisma wymagane
    przepisami szczególnymi
   • Projekt całego przedsięwzięcia, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Ile trzeba czekać na decyzję w sprawie rozbiórki budynku?

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy około miesiąc wcześniej złożyć wniosek do odpowiedniego organu
administracyjnego, najczęściej starostwa. Urząd ten ma 21 dni od daty doręczenia na wniesienie sprzeciwu. Jeśli nie
zostanie wydana negatywna opinia, można przystąpić do zaplanowanych prac. Co więcej, istnieje możliwość, że
starostwo przed upływem wskazanego okresu wyda zaświadczenie mówiące o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Tego typu dokument wyłącza szansę na decyzję odmowną. Tym samym uprawnia właściciela/inwestora do startu
usuwania obiektu.

Trzeba również pamiętać, że czas rozpoczęcia prac rozbiórkowych nie może być dłuższy niż trzy lata od momentu
uzyskania decyzji organu. W przeciwnym razie potrzebne będzie złożenie kolejnego wniosku.

Co ważne, prace rozbiórkowe mogą rozpocząć się także przed uzyskaniem pozytywnej odpowiedzi od starostwa. Dzieje
się tak tylko w przypadku, kiedy obiekt zagrażał bezpieczeństwu ludzi bądź mienia. Należy pamiętać, że start robót nie
zwalnia z konieczności uzyskania pozwolenia i złożenia wniosku.

Od negatywnej decyzji można się odwołać do wojewody w ciągu 14 dni od otrzymania opinii.

Prawo budowlane – gdzie znaleźć informacje?

Przepisy związane z rozbiórką budynków można znaleźć w prawie budowlanym. Najważniejszymi aktami prawnymi są:

  • Ustawa z dnia 7 lipa 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
   tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z
   późniejszymi zmianami;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach
   rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych z późniejszymi zmianami.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!